පිවිසෙන්න - අත්විදින්න - ලංකාවටම උගන්වන ඩිජිටල් පන්ති කාමරය!

දිවයිනේ සිව්කොණ එක් කළ අද්විතීය ගුරු මණ්ඩලයක මෙහෙයවීමෙන් ..

Browse Classes

Popular Classes

Waruni Nisansala
Tecaher's spotlight

About Waruni Nisansala

2 years of teaching experience at Keble College and 1 year at Vidura College.

Along with her degree in Bachelor of Education(hons.), Miss.Waruni Nisansala also possesses a diploma of English Language Teaching. She is a TKT qualified teacher with 2 years of teaching experience at Keble College and 1 year at Vidura College.

View class schedule