හර්ෂණ කළුආරච්චි - Science


Science

විද්‍යාව නව නිර්දේශය නව රටාවකට ...


හර්ෂණ කළුආරච්චි

ගියවර කලාපයේ දක්ෂතම විද්‍යාව ගුරුවරයාට හිමි සම්මානලාභී, වසර 10 කට ආසන්න උපකාරක පන්ති පවත්වා පළපුරුදු, රජයේ පාසලක විද්‍යා විෂය පිළිබද ආචාර්ය

Classes

Grade 11 Paper Class

Sunday, 05th July 09:00 AM

2020 සාමාන්‍ය පෙල විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය ඉලක්ක කර ගත් කෙටි, ව්‍යුහගත, රචනා අඩංගු ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව.බදවා ගැනීම සීමිත සිසුන් පිරිසක් පමණි. 

ලියාපදිංචිය නොමිලේ.

Click register now to enroll